ፃንሒት ምስ ተጋደላይ ኣለም ገብረዋህድ

ብኣሉላ ሰለሙን: Washington, DC. August 5, 2016

ምስ ተጋዳላይ ኣለም ገብረዋህድ ኣብ ዝነበረና ፃንሒት ዝዘተናሉ ዛዕባ ብሓፂሩ ነዚ ዝስዕብ ይመስል። ኣንብብዎ! 

እቲ ቐንዲ ፀገም ብመሰረቱ ከም ውድብን መንግስትን ኣብ ውሽጥና እዩ። ነዚ ገምጊምናን ምስ ህዝቢ ዘቲና እቲ ምንጪታት ናይቲ ፀገም እዩ ኣብ ዝበልናዮ ስጉምቲታት ተወሲዱ ኣሎ። ስጉምቲ እንትንወስድ ህዝብና ኣብ ገለ ኣውሒድክምዎ ካብዚ ዝበለፀ ክትከዱ ኣለኩም ንዝበሎ በቲ ህዝብና ዘቐመጦ መጠን ስጉምቲ ወሲድና፤ ኣብቲ ብጉጉይ ዝቐፃዕናዮ ድማ “ኣብዚኣ ትጋጊኹም ኣብ ውሽጥኹም ብዘሎ ምጥልላፍ ክተጥቅዕዎ ደሊኹም እምበር ንህዝቢ ብፅቡቕ እዩ ዘገልግለና” ንዝበለና ድማ ጌጋና ኣሪምና ነቲ ስጉምቲ ኣስተኻኺልና። በዚ ከይዲ ውፅኢት ዘምፀናሉ ኣሎ፤ ዝተርፉና ነገራት ድማ ኣለዉ።

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፣ ብውሽጣዊ ድኽመታትና ንዝተፈጥሩ ነዃላት ተጠቒሞም ህዝቢ ብምልዕዓል ነዛ ዝተፈጠረት ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኣጣቓላሊ ነቲ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ዝሃነፅናዮ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ነቲ ቅድሚ 25 ዓመት ዝስዓርናዮ ናይ ትምክሕቲ ስርዓት ድማ መሊስካ ንምትካል በቲ ሓደ ወገን፣ በቲ ካሊእ ድማ ናይ ሃገርና ህልውና ዘይቕበል ንታ ዝተፈጠረት ነዃል ብምጥቃም ሃገር ናይ ምፍራስ ኣጀንዳ ዝሓዘ ሓይሊ ጸቢብነት ይሰርሕ ኣሎ። ኣብዚ ከይዲ ነዚ ስርዓት ኣብ ምምፃእን ቅፃልነቱ ኣብ ምውሓስን ዓብዪ እጃም ነይርዎን ኣለዎን ኢሎም ስለዝኣምኑ ንህዝብና እዞም ክልተ ሓይልታት ዒላማ ይገብርዎ። ነገር ግን ክገርመና ዝግባእ ንህዝብና ዕላማ እንተዘይገብርዎ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ እዞም ሓይልታት ነቲ ስርዓት ከፍርሱ ዝኽእሉ ህዝብና ክሽቑረርን ናብቲ ናታቶም ድሌት ክሰገድ ከሎን ኢሎም ስለዝኣምኑ እዩ።

ኣብ ሞንጎ እዞም ሓይልታት ክዕረቕ ዘይኽእል ፍልልይ ከም ዘሎ ንሳቶም እውን ጠፊእዎም ኣይኮነን። ኣብታ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ስርዓት ምፍራስን ንህዝብና ዕላማ ምግባርን ጥራሕ እያ እታ ሰነያኦም። ካብኡ ሓሊፉ ነንሕድሕዶም ኣይሳነዩን ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ እንኽተሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ከፍረሱ እንትሰርሑ ክኣ “ንዓኻስ ድሓን ከርክበልካ እየ፤ ኣብ ዳሕራይ የራኽበና” እናበሉ ነንርእሶም ዝሕነዩ እዮም። ብወገን ሻዕቢያ ዘሎ ኣረዳድኣ እውን እዙይ እዩ። እታ ሕዚ ዘላ ፈላሚት ግን ክኣ ከሳኽዕዋ ኣዝያ ከባድ ነቲ ስርዓት ምፍራስን ንህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ነፂልካ ምጥቃዕን እትብል እያ። ነዚኣ ከም ህዝብን ውድብን ክንቃለሳ ኣለና፤ ምስ ካልኦት ፈተውቲን ደለይቲን ቀጻልነት ሕገ መንግስታዊ ስርዓትናን ዝኾኑ ህዝቢታት ብምትሕግጋዝ።

ከም ኣካል እታ ነፂልካ ንህዝብናን ውድብናን ምጥቃዕ፣ ምስዞም ፈተውትን ደለይቲን እዚ ስርዓት ምቅርሓን እትብል እውን ስለዝኾነት ኣብዚኣ ክንጥንቀቕ ኣለና። ፀላኢ ክነብዝሕ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ኣቐዲምና ነቒሕናሉን ተገንዚብናን ናብታ ንሳቶም ዝኸፈትዋ ብዓሌታዊ ፅልኢት ዝተመልአት ስትራቴጂኦም ክንኣቱ የብልናን። ህዝቢታት ካብ ዘቀራሕን ተግባራት ክንቁጠብ ኣለና። ናብታ ንሳቶም ዝደልይዋ እንተኣቲና ግና ስርዓት ናይ ምፍራስን ዘይምፍራስን ጥራይ ዘይኮነስ ካብታ ንሳቶም ዝደልይዋ ሓሊፉ፣ ደጋዊ ፀላእቲ ዝኾኑ ሓይልታት ክዕወቱ እዮም። ስለምንታይ ኣብ ሰናይ ድሌትን ማዕረነትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ሓድነትና ፈሪሱ ኢትዮጵያ ውን ከም ሃገር ኣይትቕፅልን።

ስለዚ ናይዞም ሓይልታት መሳርሒ ከይንኸውን ተጠንቂቕናን ንዓኣቶም ጥራይ ነፂልና ብምፍላይ ክንቃለሶም ይግባእ። ኣብ ሶሻል ሚዲያ እንገብሮ ምንቅስቓስን እንህቦ ሪኢቶታትን በዚ ዝተቓነየ ይኹን።

 

Leave a Reply