ኣብ ፅኑዕ ሰረት ዝተሃነፀ ፌደራላዊ ሰርዓትና ፤ዘጓንፍዎ ብድሆታት ብትብዓት እናሐለፈ ብቕዓቱ እናመሰከረ ክቕፅል እዩ!!

ኣብዚ ሰሙን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምጉናፅ ኣብ ሰሜን ጎንደር ካብ  ሰናይ ጓሓቱ ዝፈሸለ ፈተነ ሻዕብያን ተላኣእኽቱን ንምኹናንን ብፀላእቲ ዝዓነው ህንፃታት ንምፅጋን ህዝብታት ብዓቕሞም  ብሓባር ዝጀመርዎ ምንቅስቓስ ብምድጋፍ ዝተወሃበ መግለፂ ቅዋም ብሄራዊ  መንግስቲ  ትግራይ

ዝኸበርኩም ብሄራት ብሄረሳባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ

ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ንዘመናት ብዝገበርዎ ዘይተሓላለ ቃልሲ ኣንፃር መለኽትን ድሑራት ኣተሓሳስባን በዲሆም ኣብ ምፍቕቓድን ሓበራዊ ድልየትን ዝተመሰረተት ፌደራላዊት ሪፑብሊክ ኢትዮጵያ ምህናፅ ክኢሎም ።

ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሎም ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኮይኖም ብዝኸፈልዎም መሰዋእትነትን ጭቡጥ ኩነታት  ሃገርና ዝተረደአ ሓደ ተሪር ማሕበረሰብ ፓለቲካል ኤኮኖሚ ንምህናፅ ሽቶ ገይሮም ዘፅደቕዎ ሕገ መንግሰቲ ጋህዲ ኮይኑ ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ሕገ መንግሰቲ ዝተቐመጡ ድንጋገታት  ብምኽባርን ክኽበር ብምግባርን  ዝገበርዎ ሰፊሕ ፃዕሪ  ፌደራላዊ ሰርዓትና ኣብ ፅኑዕ ሰረት ዝተሃነፀ ምዃኑ ንፈተውትናን ፀላእትናን ትምህርቲ ዝህቡ ብርክት ዝበሉ ብደሆታት ሓሊፎም ።

ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ከፋፊልካ ምግዛእ ዝብል ኣንፈት መለኽቲ ስርዓታትን ድሑር  መትከል ክሳኻዕ  ዘይካአለ ኣብ ህዝብና ዝፀንሐ ተኸአኢልካ ናይ ምንባርን ናይ ምስትውዓል ክብርታት እዩ፡፡ ስለዚ ክመሃሩ ዘይደልዩ ሓይልታት ፅንፊ ድሕሪ ምውዳቕን ምድምሳስን ድሑራት ሰርዓታት ብማይ ቀጠነ ህዝቢ ብምልዕዓል ሃገር ከም ሃገር ንምዝራግ ዝገበርዎ ፈተነ ምፍሻሉ ይፍለጥ ።

ከምዚኦም ዝበሉ ሰብ ሰራሕ ፈተነታት እንክይተረፈ ብትረት ብምሕላፍ ሃገር ከም ሃገር ፃምእ ሰላም ልምዓትን ዴሞክራስን ህዝብና ዘርዊ፡ ሃገርና ኣብ ዓለም ለኸ  መደረኻት ሽማ ዘፀውዑ ዓወታት እናሓፈሰትን ትቕፅል ኣላ፡፡  ፌደራላዊ ሰርዓትና ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ባዕሎም ንባዕሎም እናመሓደሩን ሓያል ዴሞክራሰያዊት ሃገር ንምህናፅ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ ኣብ ዘተአማምን ሃዲድ ይርከብ ፡፡ ነዚ ሓበራዊ ሃገራዊ ኣረደድኣ መሰረት  ዝኾነ ሕገ መንግሰቲ ሃገርና ዘቐመጦም መትከላት ብዝላዓለ ብርኪ ብምትግባር ፡ ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዝዓመምዎም ኩለ መዳያዊ ምንቅስቓሳት ብርክት ዝበሉ ፓለቲካዊ ቁጠባውን ማህበራውን ዓወታት ተረኺቦም እዮም ፡፡ ከምኡ’ዉን ናይ ውሸጢ ሰላማ ካብ ምሕላውን ምርግጋዕን ሓሊፋ ዓለም ለኸ  መትከላት ዓቃቢ ሰላም በዘተኣማምን ኣብ ምኽባር ሰላም ተልእኾ ብብቕዓት እትዋፃእን ኣብ ቅልጡፍን ዘተኣማምንን ቁጠባዊ ምዕባለኣ እትፍለጥ ሃገር ኮይና ኣላ፡፡

ይኹን ምበር ብናይ  ህዝቢ ናዕቢ ናብ ሰልጣን ንምምፃእ ፃምእ ዘለዎም ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ምስ ናይ ወፃእ ሓይልታት  ብምሕባር ብተደጋጋሚ ፌደራላዊ ሰርዓትና ንምዕላው ዝገብርዎ ፈተነታት ሐዚ እውን ጠጠው ኣይበለን፡፡ እዞም ጉጅለታት ዘብፅሑዎም ጉድኣት ክንኪ ንምግባርን  ብቐቢፀ-ተስፋ ስምዒት እናተሃንደዱ ክፍጥርዎ ዝደልዩ ምቅሕሓር ህዝብታት ምትራፍ እናተኻኣለ ዘሎ ንዘመናት ዝፀንሐ ናይ ህዝብታት ብዙሕነት ፅቡቕ ክብርታት ሕገ መንግሰቲ መሰረት ክሕዝ ብምግባር ጉዕዞ ዲሞክራሰያዊ ሓድነት ተጠናኺሩ ብምቕፃሉ እዩ ።

ቃልሲ ፀረ ድኽነት  ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ መሰረት ብምግባር ዝተቐረፁ ኩለ መዳያዊ ኣጀንዳታት ዝፍጠሩ ሓበራዊ ሃገራዊ ኣረደድኣ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተጠናኸረ ብምኻዱ በዞም ሓይልታት ፀረ ልምዓትን ሰላምን ዝግበሩ ዝኾነ ምንቅሰቓስ ትርጉም ኣልቦ ክኾኑ ኣኽኢሉ እዩ ።

ዝኸበርኩም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ

ህዝብታት ትግራይን አምሓራን ኣብ መሪሕ ውድባቶም ጥሙር ቅልፅም እንትምሰረት ህዝብታት ካብቲ ዓፋኒ ሰርዓት ደርጊ ሓራ ንምውፃእ ዘካየድዎ ቃልሰን ዝሓፈስዎም ዓወታትን  እቶም ሓለምቲ ድሑራት ሰርዓታትን ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ምስ ስትራተጂክ ፀላእቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ብምሕባር ሰፊሕ ወፍሪ ፀለመ እናካየዱ ይርከቡ፡፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ሰሜን ጎንደር ዝተፈፀመ ቀይዲ በተኽ ፍፃመ በዞም ተስፋ  ቆረፅ ሓይልታት ጥፍኣት ፡ ኣብ ዝደስከለ ስምዒት ውሽጢ ጥሒሎም ዘርእይዎ ዝነበረ ምርብራብ መቐፀልታ ተገይሩ ክወሰድ ይግባእ።

መንግስትና ቀደሙ እውን እንተኾነ ካብ ሓይልታት ግብረ ሽበራ ውሽጢ ዓድን ወፃእን  ክበፅሕ ዝኽእል ሓደጋ ብዝላዓለ ናይ ህዝብታት ተሳትፎን ናይ መንግሰትን ፅኑዕ ኣዋጅ ሕጊ ፀረ ራዕዲ ተግባራዊ ብምግባርን  ብዝላዓለ ተሳትፎ ህዝቢ ክዕግት ክኢሉ፡፡ ስለዚ ድማ ብዓለም ለኸ ብርኪ ተመሳስልቲ ሓይልታት ጥፍኣት ዘብፅሕዎ ዘለዉ ሰፊሕ  ሓደጋ ኣብ ሃርና ንኸይበፅሕ ዘኽእል ትካላዊ ዓቕሚ ሃኒፁ እዩ፡፡

ሓይልታት ጥፍኣት  ራዕዳውያን  ብዘርእይዎ ተለዋዋጢ ባህሪ  ብዝምድብዎ መጠን ገንዘብን  ምውሳኽን ዝጥቀሙሎም መርበባት ግብረ ራዕዲ ምስፋሕን ምኽንያት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ልዕሊ ሕይወት ሰብን ንብረትን ጉድአት ኣብፂሖም እዮም ፡፡ ናይ ሓባር ግብረ ሓይሊ ፀረ ራዕዲ ሃገርና ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ካብ ዘውፅኦ መግለፂ ምርዳእ ዝተኻኣለውን እዚ እዩ ፡፡ፓሊስ ፌደራል ነዚ ሃገራዊ ተልእኾ ፅርየት ብዘለዎ ሓባሬታን መረዳእታን ብምትእምማን ንምፍፃም ባዕሉ ክኢሉን ከም ኣድላይነቱ ድማ ምስ ናይ ክልል መሓውር ፀፅታ ብምውዳድ ብዝገበሮም ምንቅስቓሳት ሓበን  ህዝቢ ምዃኑ ደጋጊሙ  ዘመሰከረ እዩ፡፡በቲ ሞያ ዝተመሰገነን ዝተኸበረን ትካል ምዃኑ ህዝቢ ትግራይን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ከም ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ይግንዘብ ።

ግብረ ሓይሊ ፀረ-ራዕዲ ኣብዚ ቀረባ ግዘ ኣብ ኣምሓራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ  ዞባ ሰሜን ጎንደር ዝገበሮ ምንቅሰቓስ እውን  በዚ ሕገ-መንግሰታዊ ሓላፍነትን  ድሕንነት ዜጋታትን ናይ ምሕላው መንፈስን ዕላማን ዝተቓነየ እዩ፡፡ እዚ ትካል  ድማ ንነዊሕ እዋን ብዘካየዶ ምክትታል ኣብ ልዕሊ ተጠርጠርቲ ራዕዳውያን ዘይላጢ ሓበሬታን መረዳእታን ብምትእኽኻብ ከም ዝተኻየደን ንርዳእ ።

ይኹን ምበር ካብ መንጎቶም ተጠርጠርቲ ሕጊ ብምጥሓስ ኢዶም ብሰላም ንዘይምሃብ ተኹሲ ዝኸፈቱ ውልቀ ሰባት ቅድም ክብል ብዘካየድዎ ጎስጓስን ምብርባርን  ፡ ኣብቲ ከባቢ ተፈጠሩ ዝፀንሐ ወጥሪ ሰዒቡ ኣብ ከተማ ጎንደርን ኣብቲ ዞባ  ካብ ዘለዉ ሓደ ሓደ ከተማታት ሰፍሕ ዝበለ ተግባራት ስርቅን  ህውከትን ተራእዩ፡፡  ብምፍፃ  ኣብዞም ከተማታት ውሸጢ ብሰላምን ፍቕርን  ሓቢሮም ይነበሩ ዝነበሩ ውሱናት ተወለድቲ  ትግራይን ኣባላት ማሕበረሰብ  እቲ ከባብን  ኣብ ዘይፈልጥዎ  ዛዕባ  ግዳያት እቲ ሐደጋ ክሳብ  ምዃን  ምብፀሖም መግለፂ ፀረ ራዕዲ ሓይሊ  ሓቢሩ እዩ፡፡ ምስዚ   ጎና ጎኒ ኣብ ውሽጢ  ኤርትራን  ኣብ ሓደ ሐደ ወፃእ ሃገራትን ዝተዓቖቡ  ኣሸበርትን ፈጠርቲ ህውከትን ናብ ሰልጣን ንኽድይቡ፣ ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ  ክጓነፅን ኢትዮጵያ ንምህዋኽን ድቃስ ሲኢኑ ዝሓድር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ /ህግደፍ/ እቲ ነገር ካብ ቁፅፅር ወፃእ ከምዝኾነ ንምምሳል ብሽም ኢትዮጵያውያን ናይ ሐሶት ታርጋ ብዝለጠፉ ኣባላት ሻዕብያ  ዝኸፈትዎም ማሕበራዊ መራኸብን ሚድያታትን ነቲ ሓሰቶም ዘጋውሑ ፅንፈኛ ሚድያታት ኣቢሎም ሰፊሕ ወፍሪ ምኽፋቶም ይፍለጥ፡፡በዚ መሰረት ንዘበናት ሓቢሩ ብዝነብር ህዝቢ ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ዘይሕከኽ ሕውነት ዘለዎ ህዝቢ፡ ቅርሕንትን ምቅሕሓርን ንክፍጠር፡  እቲ ህውከት ክቕፅልን ክጓሃሃርን ንምግባር  ነዚ ከምዚ ዓይነት ሓሶት ንክምቸዎም ዋላ ሓንቲ ምልክት ዘየለ እናሃለወ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ሸረ -ሑመራ ፤መቐለ ፤ ወዘተ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ  ብሄረ ኣምሓራ መጥቃዕቲ ምፍፃም ተጀሚሩ ፤ንኣምሓራይ ብሓዊ ኣቃፂሎም ቀተሎም ሰራዊት ሓይሊ ምክልኻል  ንህዝቢ ጎንደር ዕጥቁ ከፍትሕ መፅናዕቱ ወዲኡ ምንቅሰቓስ ንምጅማር እናተደለወ እዩ ዝብል መርዚ ክነዝሑ ፈቲኖም  ፡

እዚ ኮይኑ እውን ህዝቢ ሰሜን ጎንደር ኣብዚ እዋን ህውከትን ዕግርግርን ብናይ አሸበርቲ ሓሶትን ውዲትን ከይተደናገረ ዝተለመደ መሰተውዓልን ጭዋ ህዝብን ምዃኑ ብተግባር ኣመሰኪሩ ፡፡ ውሑዳት ውልቀ ሰባት’ካ ኣብ ዘይተደለየ ጥፍአት እንትተዋፈሩ መብዛሕትኡ ህዝቢ ግና ንዘይተሓሰበ መጥቃዕቲ  ዝተቓልዑ  ኣሕዋቱን ኣሓቱን ሓቚፉን ደጊፉን ብመንነቶም መጥቃዕቲ ከይበፅሖም  ተኸላኺሉሎም፡፡ እቲ ህዝቢ ንሓደጋ  መጥቃዕቲ ዝተቓልዑ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ብምሕባእን ብምዕቛብን እንተዘይከላኽለሎም  ነይሩ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ክበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ  ጉድኣትን ሓደጋን ካብዚ ንላዕሊ   ክኸውን ከም ዝነበረ  ካብቲ ናይ ሓባር  ግብረ ሓይሊ ፀረ-ራዕዲ  ዘውፅኦ መግለፂ መንግስትን ህዝብን ክርዳእን ክግንዘቦን  ክኢሉ እዩ ። ኣባላት ፖሊስ  ዞባ ሰሜን ጎንደርን  ኣብ ከባቢኦም  ንዝበፅሐ ሕማቕ ተግባር ብምክልኻልን  ብምብርዓንን  ንዝተፃወትዎ  ግደ እውን ዘለና ናእዳን  ኣድናቖትን  ክብርን  ዝለዓለ እዩ ።

ካብዚ ንላዕሊ ድማ ሎሚ ቅነ ህዝቢ ከተማ ደባርቅ ብናይ ፅንፊ ሓይልታት ዝዓነው ገዛውቲ ንምፅጋን ዝጀመሮ ምንቅስቓስን አብ ጎንደር ከተማ ድማ ነዚ ዘሎ ምድላውን እንትርአ ካብ ቀደሙውን አብዞም ህዝብታት ነጊሱ ዝፀንሓ  ተኸባቢርካ ብሓባር ናይ ምንባር ክብርታት ብዝኾነ ናይ ፀላኢ ሽርሒ ከምዘይሽርሸር ዘርኢ እዩ፡፡ ከምኡውን ዝተጀመረ ፀረ ድኽነት ቃልሲ ህዝብታት ናይ ሓባር ቀላፅሞም ብምድልዳል ዝፍፀም ምኻኑ ዝተበፅሓ ናይ ሓባር ምርድዳእ ብርክውን ዘርእይ እዩ፡፡እዝይ ብመሰረቱ ኣብ ፅኑዕ ሰረት ዝተሃነፀ ፌደራላዊ ሰርዓትና ፤ዘጓንፍዎ ብድሆታት ብናይ ህዝብና ዝተማልአ ተሳትፎ ብትብዓት ይቕፅል ከምዘሎ ዝዓነው ገዛውቲ ንምፅጋን ህዝቢ ደባርቅ ዝጀመሮ ምንቅስን ህዝቢ ጎንደር ዝገበሮ ምድላውን ንዓቐብ ብቑዕ ምስክር የለን፡፡

 

 ዝኸበርኩም ብሄር ብሄረ ሰባትን  ህዝብታትን ኢትዮዽያ

ሓሶትን ቅጥፈትን ሓይልታት ጥፍኣት ክግታእ ኣብ ምግባር ብሄራዊ ክልላትና  ብሓባርን ብውልቀን ዝወሰድኩሞ ቅዋም ‘ውን  ኣብ  ፅኑዕ መሰረት  ዝተነደቐ ፌደራላዊ  ስርዓትና ንኹሎም ብድሆታት ብምስጋር  ብቕዓቱ እናመስከረ  ምቕፃሉ ዘረጋግፅ እዩ ።

መንግስትን ህዝብን  ብሄራዊ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ  ዘየላጢ ቅዋም  ዘለዎም ምዃኑ ምግላፁ፡  ክልላት ኦሮምያ ፣ ደቡብ ፣ ዓፋር ፣ ሓረሪ ፣ ኢትዮዽያ ሱማሌ ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ጋምቤላን ከምኡውን  ምምሕዳራት ከተማታት ድሬዳዋን ኣዲስ ኣበባን  ንሰላም ዘለዎም ቅዋምን  ቁርፀኝነትን ደጊሞም ዘረጋገፅዎ እዩ ።

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  እውን ፀረ – ሰላም ሓይልታት  ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን  ኣነፃፂሮም ዝኸፈትዎ ወፍሪ ኣብ ትሕቲ ዝ‘ነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት ከም ዘይረክብን ብናይ ሓሶትን ሕሱር ፕሮፖጋንዳን  ከብፅሕዎ ዝደልዩ መፀለምታን ጠቐነን ብናይ ህዝብታት ምክብባርን ሓድነትን ክምኡ ‘ውን  ብሓይልታት ፀፅታን ትካላዊ ብቕዓትን መስዋእትነትን ከም ዝፈሸሎም ካብዚ ንላዕሊ ካልእ መረጋገፂ የለን ። ብኣንፃሩ ብሄር ብሄረሰባትን  ህዝብታትን ኢትዮዽያ  ብኸምዚ ዝበለ ብድሆ ብዝበለፀ ፀላእቶም ፈልዮም ክፈልጡን  ሓድነቶም ክጥንክርን ይገብሮም ።

ብምዃኑ ድማ  ብምኽንያት ፀረ -ሰላም ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓይልታት  ፀፅታን ንፁሃት ዜጋታትን ናይ ሞትን መጉድኣትን ኣብ ልዕሊ ንብረት  ንዘብፅሖ ዕንወትን ክሳራን ህዝብን  መንግስትን ብሄራዊ ክልላዊ ትግራይ ዝተሰመዖም ሓዘን ይገልፁ ።

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ  ትግራይን ኣብ ከተማ  ጎንደር  ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባትን  ንብረትን ብዝበፅሐ ጥፍኣት  ተሓተቲ  ዝ‘ኑ  ውልቀ ሰባት ናብ ሕጊ ንምቕራብ  ጠንኪሩ ክቃለስ እዩ ፤

ነዚ ዝተፈጠረ ዕንወት  ተሓተትቲ  ዝ‘ኑ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሻዕብያን ኣብ ትሕቲኡ  ዘፀገዖም ጉጅለ ፅንፈኛታትን ተላኣኣኽቶምን  ንዝውስድ ስጉምቲ  ክሳዕ መወዳእታ ኣብ ጎኒ ፌዴራል መንግስቲ ጠጠው ከምንብል ደጊምና ነረጋግፅ፡፡ ኢትዮጵያ ሰላማን ልምዓታን ቅልጡፍ ምዕባለኣን ፌደራላዊ ስርዓታን ንምዝራግ ዝንቀሳቐሱ ፀረ ሰላም ሓይልታትን ተላኣእኽቶምን ዝፈጥርዎ ውዲት ኣቐዲምና ንምፍሻል መንግስታት ፌደራልን ክልላትን ከምወትሮና  ሓድነትና ኣጠናኺርና ጠጠው ክንብል ፃውዒትና ነመሓላልፍ፡

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት እዚ ሃገር እትነብሩ ተወለድቲ ትግራይን

ብውልቀ መለኽቲ ስርዓታት ካብ ዝበፅሕ ዝነበረ ግፍዕን  ወፃዓን ንምንጋፍ  ብዝገበርናዮ ቃልሲ  ገዚፍ ዝበሃል ዝነበረ ስርዓት ደርጊ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ንምድምሳስ ጥራሕ ልዕሊ 60 ሽሕ ናይ ህይወት መስዋእትን ልዕሊ 100,000 ኣካሎም ዝሰኣኑ ተጋደልትን ብምኽፋል ምስ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮዽያ ብምዃን ዲሞክራሲያዊት  ኢትዮዽያ ንምምስራት በቒዕና ኢና።

ይኹን እምበር ናይ ዘሓለፉ  ስርዓታት ተረፍ መረፍ ኣተሓሳስባ ዝተሰከሙ ጉጅለታትን ወልቀ ሰባትን ምሰ መንግስቲ ሻዕብያ ሕብረት ብምፍጣር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብካን ዘተኮረ ወፍሪ ካብ ዝጅምሩ ፀኒሖም እዮም ።

መንግስቲ ሻዕብያ ዘዋፍሮም ኣባላቱን መሻርክቱን  ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታ ነቒጦም ብስም ኢትዮዽያ ዘርኣዊ ፕሮፖጋንዳ እናነዝሑ ፀኒሖም እዮም ። ዝዘርገሕዎ መርበብ ራዕዲ  ተነቕሒሉ ናብ ሕጊ ንምቕራብ  ምንቅስቓስ ምስ ተጀመረ ድማ ብምፍላጥን ብዘይ ምፍላጥን ዝሕወስዎም ሰባት ብምትእኽኻብ ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት እንተይተረፈ ዝፈሸለ ድሑር ተግባር ህዝቢ ምሰ ህዝቢ ንምጉናፅ ፈቲኖም እዮም ። ይኹን እንበር ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ንዘመናት ዝፀንሐ  ፅቡቕ ክብርታት  መስተውዓላይነትን ሕገ መንግስታዊ ሰርዓት ሒዙ ቀዋሚ  ስርዓት ክኸውን ብምኽኣሉ ውዲታት ፀላእቲ ዝኸፍአ ጉድኣት ከየብፅሐ  እናመኸነ እዩ ።

ቀደሙ እውን ፀላእቱ ፈልዩ  ዝፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክልሉ ምስ ዝነብሩ ተወለድቲ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ኩነታት እንተ‘ነ ‘ውን ዝ‘ነ  ዓይነት ፀገም እንተይተረኣየ  ምሕላፉ ፤  ከም ኩሎም ብሄርን ብሄረሰባትን  ህዝብታትን  ኢትዮዽያ ፀላእቱ ፈልዩ ዝፈልጥን  ዘስተውዕልን  ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ ብዝላዓለ ሓላፍነት ምሕላዉ ዘመስከረ እዩ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት  ሃገርና ዝነብሩ  ተወለድቲ ትግራይ እዚ ናይ ምትሕብባር  ውርሸኦም ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምሕላው  ጥንካረኦምን ብምውዳብ  ብዘርኣውነት ዝዓበዱ መራሕቲ  መንግስቲ ሻዕብያን ከደምቶምን ክቃለሱ ፃውዒት  እንትነቕርብ  ኣብ ዝ‘ነ ይኹን እዋን  ኣብ ጎንኹም  ምዃኑ ብምርግጋፅ እዩ ።

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

                                           መቐለ ሓምለ 20/2008 ዓ/ም

Leave a Reply