መግለፂ ኮሚኒቲ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን

October 25, 2015: ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብር ትግራዋይ ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት ብፍላይ

ድማ ንዘን ዝሓለፋ ዓሰርተ ዓመታት ንኹሉ ትግራዋይ ብዘይ ገለ ኣፋላላይ ዘተኣኻክብ ኮሚኒቲ
ክህልዎ ብዙሕ ፈተነ እንተተገበረ እውን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ፃዕሩ እንተይተሳኽዐ ፀኒሑ::


ኣብ ቀረባ እዋን ኮሚኒቲ ክህልወና ግድን የድሊ ኢሎም ዝተንቀሳቐሱ ተጋሩ ተስፋ
እንተይቆረፁ ብዝገበሩዎ ተኸታታሊ ፃዕሪ October 4, 2015 ሓፈሻዊ ኣኼባ ተወለድቲ
ትግራይ ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ክካየድ ክኢሉ እዩ:: ኣብዙ ኣኼባ እዙይ እውን
ኩላትና ነበርቲ እዙ ኸባቢ ዝኾና ተጋሩ ብዘይገለ ኣፋላላይ እንተሓባበረሉ ኣድላይነት ኮሚኒቲ
ትግራይ ብዕምቆት ብምዝታይ፤ ኣብ ሙሉእ ምርድዳእ ድሕሪ ምብፃሕ፤ ንቱ ንኣስታት ክልተ
ዓመት ዝፀንሐ ጊዜያዊ ኮሚቴ ብምትካእ ትሽዓተ ቀወምቲ ኣባላት ዘለውዎ ኣመራርሓ ቦርድ
ኮሚኒቲ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ክምረፅ ክኢሉ::

እዙ ኣመራርሓ ቦርድ ኮሚኒቲ ትግራይ እውን ካብ October 11, 2015 ኣትሒዙ
ሓላፍነት ስርሑ ብዕሊ ፈሊጡ፤ ውሽጣዊ ክፍፍል ስራሕ ብምግባር፤ ብሙሉእ ዓቅሙ ኣብ
ምንቅስቓስ ይርከብ:: ኣብቀረባ መተሓዳደሪ ሕጊ ኮሚኒቲና ናብ ሓፋሽ ብምቕራብ ርኢቶ
ክውሃበሉን ብውሳነ ሓፋሽ ከምዝፀድቕ ክግበር ምዃኑን፤ ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን
ዝኾንና ተወለድቲ ትግራይ እውን ሰብ ዋና እዙ ኮሚኒቲ ብምዃና ኩልና ኢድና ሓዊስና
ባህልና ቋንቋናን ታሪኽናን እንዕቅበሉ፤ ደቅና ዝተሓዋወሱሉ፤ ኣረጋውያን ዝድገፉሉ፤
ማሕበራዊ ርክብና ኣደልዲልና እንተሓጋገዘሉ፤ ብሓፈሻ እንሓብረሉን ብመንነትና እንኾርዐሉን
ኮሚኒቲ ንክኸውን ኩልና በብዓቕምና ኣብጎኒ እዙ ቦርድ ኮይንና ክንሰርሕ ንላበው::

እንኳዕ እውን ንዙ ከምዙይ ዝበለ ቅኑዕ ዕላማ ዝሰነቐ ምስረታ ኮሚኒቲ ትግራይ
ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ኣብቅዐና እናበልና፤ ኣብቐፃሊ ኣብእንዕድሞም ኣኼባታትን
ምድላዋትን ኮሚኒቲና ንኽትርከቡን ንኽንሓብርን ደጊምና ንላበው::

ኣመራርሓ ቦርድ ኮሚኒቲ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን

 

Leave a Reply